Turun elintarviketyöntekijät 144 ry:n historia

Ammattiosastomme

Turun Elintarviketyöntekijät 144 ry on kaikkien turkulaisten elintarviketyötä tekevien yhteinen edunvalvontajärjestö. Ammattiosastomme on noin 3000 jäsenellään SEL:n suurin osasto. Järjestötoimintamme on kehittynyt elintarviketeollisuuden myötä pitkällä aikavälillä nykyiseen muotoonsa. Kokemusta edunvalvontatyöstä on yli sadan vuoden ajalta, ja varsin kattavasti eri elintarviketyön ammateista.

Alamme vanhin ammatillisen järjestäytymisen tausta Turussa on leipureilla. He perustivat oman ammattiosastonsa jo vuonna 1904 ja olivat mukana myös perustamassa elintarviketyöläisille omaa liittoa vuonna 1905. Heitä seurasivat makkaratyöläiset perustamalla liha-elintarviketyöväelle oman osaston vuonna 1906. Nämä peruselintarviketyön osastot toimivat itsenäisinä ammattialojensa edunvalvojina yli sata vuotta. Liha- elintarvetyöläiset kuitenkin aluksi Tehdas- ja sekatyöväen liitossa.

Elintarviketeollisuuden useampien ammattialojen liittyminen yhteen liittoon mahdollistui vasta 1921 ja laajemmin vuonna 1926 kun liiton sääntöjä muutettiin. Varhaisempaa järjestöhistoriaa on tuolta ajalta yhteiseen liittoon tulleilta löydettävissä erityisesti tupakkatehtaan työläisillä ja sokeritehtaalaisilla. Myös ravintolatyöntekijät kuuluivat pitkään yhteiseen rintamaan liitossamme, irtautuen myöhemmin omaan liittoonsa. Yhteistyötä näiden alakohtaisten ammattiosastojen kesken tehtiin 1920-luvulla Turun Elintarvikealan teollisuusneuvostossa. Tämän yhteistyön katkaisi lapualaiskauden luokkatuomio vuonna 1931. Järjestöämme pidettiin porvaristossa yhteiskuntavaarallisena.

Yhteistyö virisi uudelleen henkiin sotavuonna 1943, jolloin perustettiin ammattiosastojen yhteistyöelimeksi Elintarvikealan Keskustoimikunta. Järjestön nimi muutettiin myöhemmin Elintarviketyöläisten Keskusjärjestöksi. Rauhan tultua voimistui1940-luvulla ammattiyhdistystoiminta merkittävästi. Jo 1938 perustetun makeistyöläisten ammattiosaston lisäksi omia osastoja oli kahvipaahtimoiden, juomateolli-suuden, meijerien ja myllyjen työläisillä. Liha-elintarviketyöläisillä oli 1950 – 1960 luvulla useampiakin ammattiosastoja toiminnassa.

Elintarviketeollisuuden murros vei vuosisadan puolivälin jälkeen mukanaan turkulaiset kahvipaahtimot ja sokeritehtaan. Näiden ammattialojen työläisten osastot lakkautettiin 1960-luvun alussa. Uusiakin vielä perustettiin. Raision myllytyöläiset irtautuivat omaksi osastokseen vuonna 1951, ja Artukaisten mäen säilyketyöläiset vuoden 1962 alussa. Tästä voimallisesti kehittyvän teollisuuden alan työläisten osastosta kasvoikin varsinainen voimatekijä, joka 1970-luvulla oli jo liiton suurin ammattiosasto.

Elintarviketyöläisten yhteistyötä jatkettiin tiiviisti Elintarviketyöläisten Keskusjärjestössä. Ammattiyhdistystoiminta jatkui kuitenkin varsin pitkään ammattialaosastoissa, joista jotkut olivat jopa pelkkiä työpaikkakohtaisia osastoja. Kapitalismin kehitys tappoi ensin näistä OTK:n lihanjalostustehtaan työläisten ammattiosaston 1980 luvun alussa, kun tehdas myytiin LTK:lle. Suurin murros koettiin kuitenkin Suomen EU-jäsenyyden myötä 1990-luvun puolivälin jälkeen. Elintarviketeollisuus sopeutui kansainväliseen kilpailuun ja tehtaiden lakkautukset yleistyivät. Ammattiosas-toista alkoi muodostua enemmänkin työttömien ja eläkeläisten järjestöjä. Monet sinnittelivät toiminnassa vielä 2000-luvulle, mutta lopettaminen oli vääjäämättä edessä. Juomateollisuuden-, myllyteollisuuden-, tupakkateollisuuden- ja meijerityöläisten ammattiosastot lopettivat toimintansa. Kokoavana ammatti-osastona toimintaa jatkoi säilyketyöläisten osasto, johon jäsenet siirtyivät.

Makeisteollisuuden suurin työpaikka Turun Kärsämäessä lakkautettiin vuonna 2007 ja Auraan jääneen pienen teollisuuslaitoksen ammattiosastoksi kutistunut osasto halusi irtautua keskusjärjestön yhteistoiminnasta. Samoin seudullisen yhteistyön katkaisi naapurikaupungin Raision ammattiosasto. Liha-alan perinteinen suurtyöpaikka Turun Kupittaalla koki myös samoihin aikoihin lopetuksen. Näiden tapahtumien jälkeen alkoivat neuvottelut yli kuusikymmentä vuotta toimineen keskusjärjestö lakkauttamisesta ja suurosasto perustamisesta yhdistämään kaikki jäljellä olevat turkulaiset elintarviketyöläiset yhteen.

Vuonna 2010 neuvottelut päättyivät ja suurosasto turkulaisille elintarviketyöläisille aloitti toimintansa vuoden 2011 alussa. Turun Leipomotyöväen ja Liha-elintarviketyöläisten ammattiosastot, sekä Elintarviketyöläisten Keskusjärjestö lakkautettiin ja Turun Säilyketyöläisten ammattiosaston nimi muutettiin Turun Elintarviketyöntekijät 144 ry:ksi. Tähän osastoon siirtyivät lakkautettujen osastojen kaikki jäsenet ja ammattiosasto uusi ilmeensä teettämällä itselleen uuden logon ja nämä nettisivut.


Turun Säilyketyöntekijät juhlalippu
Turun juomateollisuuden juhlalippu
Turun elintarviketyöntekijät 144 ry:n nykyinen logo